วันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2551

การงดใช้พลังงาน

Calendar : Diary
ในสายตาของมนุษย์ตัวเล็กๆ อย่างเรา เมื่อเราเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้า จะรู้สึกว่าชั้นบรรยากาศที่ห่อหุ้มโลกของเรา และสามารถป้องกันตัวเราให้เป็นอย่างดี แต่โลกแห่งความจริงในปัจจุบัน
ความหนาของบรรยากาศเหลือเพียงน้อยนิด
และคำตอบง่ายๆ ที่เป็นสาเหตุ ซึ่งทุกคนทั่วโลกได้เห็นแล้วก็คือ ปัญหาสภาวะโลกร้อน ที่เกิด
จากการพัฒนาที่เกินความพอเพียง นั่นเป็นเพราะการที่เราใช้พลังงานมากเกินไป ทำให้มีการปล่อย กีาซคาร์บอนไดออกไซด์ สู่ชั้นบรรยากาศบางๆ จึงเกิดสภาวะเรือนกระจก
โดยความร้อนที่เกิดจากดวงอาทิตย์ถูกกักเก็บไว้มากขึ้นส่งผลให้สภาพดินฟ้าอากาศของโลก
เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไป
สภาวะโลกร้อนดูเหมือนจะเป็นเรื่องใหญ่ แต่การแก้ปัญหาก็สามารถทำได้ถ้าทุกคนมีส่วนร่วม
เพื่อช่วยเหลือส่วนรวมในสังคม แต่อุปสรรคอยู่ที่ว่าเราต้องต่อสู้เอาชนะกับความเคยชินของเราเท่านั้นเอง
เรื่องเหล่านี้จึงเกี่ยวเนื่องเกี่ยวกับเรื่องที่น่าสนใจ คือ ปฏิทิน การที่จะทำปฏิทินย้อนหลังนั้นมัน
ยาก “ผมจึงเลือก ทำบางอย่างที่เหมาะสม แต่ยังเกี่ยวกับเรื่องของปฏิทิน โดยเลือกที่จะทำ
Diary ที่ปลูกจิตสำนึก


เอาเป็นว่าองค์ประกอบของปฏิทินองประกอบของมันก็มีให้เห็น คาตาอยู่แล้ว


ว่ากำหนดวันต่างๆ ในรอบ1เดือนก็จะเห็นได้ว่าปฏิทิน มีการบ่งบอกวันพิเศษวันหยุดเสาร์อาทิตย์ บอกวันหยุดราชการ แล้วถ้าอันไหนที่ดูเป็น Inter หน่อยก็บอกถึงวันที่ หรือวันที่พิเศษของต่างปรัเทศด้วยองค์ประกอบของ Diary ก็จะมี

ปฏิทิน ในเดือนนั้น ข้างขึ้นข้างแรมเวลาในแต่ละวันเพื่อจดบันทึกใน Diary

บ่งบอกปี

เริ่มตั้งแต่เวลา 7.00___8.00___ 9.00___10.00___11.00___12.00............ไปจนถึงเวลา18.00น.

สรุป ทั้ง 2 อย่างที่องค์ประกอบที่เหมือนกัน แต่ที่แตกต่างกันคือ Diary เพราะว่าจะเพิ่มเวลา ตารางในการจดบันทึกในแต่ละวันเข้าไปนั่นเอง

ไม่มีความคิดเห็น: